Jesteś tutaj: StartRegulamin

Wyszukiwarka

Wspierają

Reklamy

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Regulamin funkcjonowania portalu:

Regulamin w wersji PDF

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Portal Internetowy Mamawlodzi.pl, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez Fundację Ogień Zabija z siedzibą w Pabianicach przy ul. Grobelnej 7 pok. 104b Regon: 101546790, NIP:7312044459, zwaną dalej Usługodawcą lub Fundacja.

Portal Internetowy Mamawlodzi.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

W ramach Portalu Internetowego Mamawlodz.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:

a) w domenie internetowej mamawlodzi.pl i jej subdomenach;

b) w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.

Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Mamawlodzi.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Mamawlodzi.pl . Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Mamawlodzi.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym Mamawlodzi.pl.

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Mamawlodzi.pl , w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Mamawlodzi.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

Portal Internetowy Mamwlodzi.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Fundacji Ogień Zabija i dostępna pod adresem www.mamawlodz.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Fundacji;

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Mamawlodzi.pl oraz Usług dostępnych w Portalu Mamawlodzi.pl;

Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu Mamawlodzi.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Fundacji;

Partner - każdy podmiot współpracujący z Fundacją - Mamawlodzi.pl na podstawie stosownej umowy;

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Mamawlodzi.pl, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Mamawlodzi.pl lub Partnerów,

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,

d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU MAMAWLODZI.PL

W ramach Portalu Mamawlodzi.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu Mamawlodzi.pl lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;

b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu Mamawlodzi.pl w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;

c) korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, map itp.;

d) korzystać z kont poczty elektronicznej;

e) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;

f) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;

Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Mamawlodzi.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Mamawlodzi.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu Mamawlodzi.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Mamawlodzi.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu Mamawlodzi.pl.

Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Mamawlodzi.pl jest bezpłatne. 

W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej. 

Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Mamawlodzi.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Mamawlodzi.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Mamawlodzi.pl prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Portal Mamawlodzi.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Mamawlodzi.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Mamawlodzi.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu Mamawlodzi.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Mamawlodzi.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Mamawlodzi.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Mamawlodzi.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Mamawlodzi.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

Zamieszczając Materiały w Portalu Mamawlodzi.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu Mamawlodzi.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. 


V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU MAMAWLODZI.PL

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Mamawlodzi.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu Mamawlodzi.pl.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Mamawlodzi.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Mamawlodzi.pl treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Mamawlodzi.pl, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Mamawlodzi.pl przez Użytkowników;

c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Mamawlodzi.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu Mamawlodzi.pl;

f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Mamawlodzi.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU MAMAWLODZI.PL

Do korzystania z Usług w Portalu Mamawlodzi.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Mamawlodzi.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Mamawlodzi.pl. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Mamawlodzi.pl.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://Mamawlodzi.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu Mamawlodzi.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.

Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Mamawlodzi.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu Mamawlodzi.pl.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu Mamawlodzi.pl.

Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu, Usługodawca - w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.

IX. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU 


Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.Mamawlodzi.pl.

 

Ostatnia modyfikacja niedziela, 24 listopad 2013 11:14
Oceń artykuł
(3 głosy)
Więcej w tej kategorii: « Kontakt O nas »
: Ремонт ноутбуков hp pavilion. Ремонт ноутбуков hp своими руками. Ремонт клавиатуры ноутбука hp. Сервисный центр samsung ремонт планшетов. Быстрый ремонт планшетов samsung. Ремонт планшетов samsung galaxy tab. Штукатурка стен своими руками. Качественная венецианская штукатурка своими руками. Наружная штукатурка своими руками.
Смартфон samsung galaxy отзывы. Хороший обзор смартфонов samsung galaxy. Смартфон samsung galaxy ace 2. Горнолыжные курорты италии отзывы. Лучшие горнолыжные курорты италии. Горнолыжные курорты италии фото. Лазерная коррекция зрения. Качественная коррекция зрения стоимость. Операция по коррекции зрения. Язык программирования python. Учим python быстро. Весь язык python с нуля. Лечение сетчатки глаза. Нервный тик глаза лечение. Болезни глаз лечение.

Najczęściej czytane

Społeczność

demo